OPEN - Vierjarig versnellingsprogramma om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt

OPEN 

Achtergrondinformatie OPEN-programma
Het OPEN-programma is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) van het ministerie van VWS. OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken, zodat patiënten digitaal en gestandaardiseerd kunnen beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en biedt huisartsen, praktijkassistenten en POH’s scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten.

ZIO heeft namens de RHZ een regionale coalitie gevormd met de LHV-Huisartsenkring Limburg. Alle 53 praktijken in Maastricht en omgeving (Heuvelland) nemen deel aan deze regionale coalitie en het OPEN-programma.

Meer informatie is te lezen op: https://open-eerstelijn.nl/

Uitgangspunten OPEN
Het programma OPEN werkt volgens onderstaande principes.

Praktijkgericht
We leggen niet één landelijke aanpak op, maar sluiten zo nauw mogelijk aan op de behoefte in de dagelijkse praktijk. Digitale informatie-uitwisseling tussen huisartsen en patiënten is niet nieuw en vindt al op veel plekken plaats. OPEN sluit zoveel mogelijk aan bij die bestaande initiatieven.

Regie voor gebruik ligt bij de patiënt
De zorgverleners bieden de gegevens aan. De beslissing om gebruik te maken van digitale informatie-uitwisseling ligt bij de patiënt. De patiënt beslist ook via welke manier hij /zij dit wil. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving of patiëntportaal.

Regionale aanpak
Wij vinden het belangrijk dat regionale coalities en aangesloten praktijken de flexibiliteit houden om in te spelen op regionale wensen en behoeften. OPEN levert vanuit het landelijk bureau handvatten en materiaal. Het is aan de regionale coalities hoe zij dit willen inzetten. Uiteraard moeten zij hierbij wel voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Veilig
We sluiten aan op de relevante landelijke standaarden, waaronder het MedMij-afsprakenstelsel.

Eisen aan ICT-leveranciers
OPEN ontwikkelt basiseisen en een toetsingskader waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen. Daarbinnen blijft voldoende ontwikkelruimte voor leveranciers.

Meten resultaten, kosten en baten
We willen vanaf dag 1 weten of we op de goede weg zijn. Dat doen we door voortdurend te meten wat het resultaat van OPEN is. Ook wil OPEN bijdragen aan het in beeld brengen van de (maatschappelijke) opbrengsten tussen huisartsen en patiënten. In april 2020 hebben we de eerste resultaten gepubliceerd.
U vindt de resultaten op de pagina wetenschap.