Vanuit ZIO is een aantal ketenzorgprogramma’s gecontracteerd namelijk ketenzorg voor:

  • Astma;
  • Atriumfibrilleren en hartfalen (AF/HF);
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases);
  • Diabetes Mellitus type 2;
  • Hart- en Vaatziekten (HVZ);
  • Verhoogd Vasculiar Risicomanagement (VVR);
  • Kwetsbare ouderen.

Ketenzorg wordt gedefinieerd als ‘een vorm van zorg die, toegesneden op de behoefte van de patiënt, wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle zorgverleners, gedurende het gehele traject van preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg’.

Voor deze ketenzorgprogramma’s is het Chronic Care Model (Wagner,1996) als uitgangspunt gehanteerd. De kernelementen van dit model zijn de ondersteuning van het zelfmanagement, het ontwerp van het zorgproces, middelen om besluitvorming te ondersteunen en het gebruik van klinische informatiesystemen. De inhoud van de zorgprogramma’s is gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden. De huisarts en de praktijkondersteuner zijn de centrale zorgverleners binnen deze ketenzorg. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk.

Doel van ketenzorg

Met de ketenzorgprogramma’s wordt beoogd de kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische aandoening in de regio Maastricht-Heuvelland te optimaliseren door het leveren van kwalitatief hoogstaande geïntegreerde eerstelijnszorg tegen beheersbare en bestuurbare kosten.

Financiering ketenzorg

Om ketenzorg te financieren is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de eerstelijns Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geïntroduceerd. Ketenzorg dekt alle zorg benodigd in het traject van diagnosestelling tot nazorg voor mensen met een chronische aandoening  waarvoor de ketenzorg van toepassing is.

De zorgverlening binnen de ketenzorg wordt door de betrokken zorgverleners bij ZIO gedeclareerd. Om te kunnen declareren dienen betrokken zorgverleners een contract te hebben met ZIO.  In dit contract staat onder meer aangegeven welke zorgverzekeraars de de ketenzorg gecontracteerd hebben. Het contract wordt aangegaan voor de tijdsperiode van één jaar.

Ketenpartners

Per ketenzorgprogramma is een aantal ketenpartners gecontracteerd, klik hier voor meer informatie over de rol van de ketenpartner binnen de ketenzorg.

Voor een overzicht van gecontracteerde huisartsen binnen de verschillende ketenzorgprogramma’s, klikt u hier.

Meer informatie

Heeft u nog specifieke vragen dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen in de rechterkolom.