De definitie van MTVP is als volgt: door een combinatie van interventies die vallen onder anders
werken in de praktijk, samenwerken met het netwerk en eventueel uitbreiding van personele
capaciteit, wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde
consultduur van 15 minuten te realiseren. De huisarts heeft hierdoor tijd om het “goede gesprek” met
de patiënt te voeren. ZIO ondersteunt de huisartsen bij de implementatie van MTVP.

Voorwaarden voor deelname aan MTVP

In de landelijke leidraad MTVP worden 3 voorwaarden weergegeven waaraan de
huisartsenpraktijken en ZIO moeten voldoen om te kunnen starten. Deze voorwaarden, ook wel
minimale hordes genoemd, zijn:
1. Lerende omgeving middels intervisie gericht op MTVP
2. Regionale aanpak met ondersteuning door de RHO
3. Deelnemende huisartsenpraktijken en de RHO committeren zich aan het implementeren van de
leidraad MTVP.
Aan deze drie voorwaarden wordt in de regio Maastricht-Heuvelland voldaan.

Uitgangspunten bij deelname van huisartsenpraktijk:

1. Deelname door de huisartsenpraktijk aan MTVP is optioneel. Deelname aan MTVP is een kans
voor praktijken om vernieuwingen op te zetten, door te ontwikkelingen en te verankeren.
2. Deelnemende huisartsenpraktijken en ZIO committeren zich aan het implementeren van de
leidraad MTVP door het kiezen en uitvoeren van interventies.
3. Deelnemende huisartsenpraktijken bepalen op basis van het vastgestelde regionale aanbod aan
interventies zelf welke MTVP-interventies worden geïmplementeerd in jaar 1 en in jaar 2. Voor
elk van de interventies geldt dat de praktijk zich committeert aan het implementeren maar de
ruimte en vrijheid heeft om dit passend bij de eigen praktijksituatie te doen.
Lees hier verder voor alle 11 uitgangspunten.

Interventies die worden aangeboden

MTVP bestaat uit 4 kernelementen: A) Anders werken in de praktijk; B) Samenwerking met het
netwerk; C) Uitbreiding van personele capaciteit; D) Het voeren van het goede gesprek.
Vanuit de 4 kernelementen uit de landelijke leidraad MTVP wordt in de regio een selectie van
interventies aan de huisartsenpraktijken aangeboden. De staan hier opgenoemd. Als u klikt op een interventie krijgt u meer informatie over de interventie.

A) Interventie ‘Anders werken in de praktijk’
Binnen het kernelement anders werken in de praktijk worden 4 interventies aangeboden.
A.1. Anders triëren door middel van triage training
A.2. Flexibele consultduur via anders inroosteren
A.3. Regie op veelgebruikers
A.4. Administratielast verlagen door Lean werken

B) Interventie ‘Samenwerken met het netwerk’
B.1. Laagdrempelige eenmalige consultaties (meekijkconsult en intercollegiaal consult)
B.2. Samenwerking met het wijkteam/ buurtteam/ sociaal team/ wijkmanager
B.3. MDO/casuïstiektafel met het sociale domein, GGZ en/of de tweede lijn en/of de wijkverpleging
B.4. Welzijn op recept

C) Interventies ‘Uitbreiding van personele capaciteit’
Binnen het kernelement uitbreiding van personele capaciteit wordt de wijze waarop praktijken op
regionaal niveau kunnen worden ondersteund nog nader verkend. Dit zal samen met de
Bestuursadviescommissie (BAC) arbeidsmarkt (RHZ) worden opgepakt.

D) Interventies ‘Het voeren van het goede gesprek’
Binnen het kernelement het voeren van het goede gesprek worden 2 interventies aangeboden
D.1 Scholing positieve gezondheid
D.2.Training SOLK

Lerende omgeving
1) Intervisie
Een lerende omgeving middels intervisie is in de regio Maastricht-Heuvelland aanwezig. Sinds 2022
wordt in de regio voor alle huisartsenpraktijken intervisie georganiseerd als onderdeel van de
regioprestatie 2022-2023. Vanaf 2024 zal de intervisie worden voorgezet vanuit het project
MTVP. Klik hier voor meer informatie over regiovisie.
2) Praktijkprofiel
De mogelijkheid om voor alle deelnemende huisartsenpraktijk een praktijkprofiel op te stellen wordt
momenteel verkend.
3) Netwerkbijeenkomsten
ZIO en de RHZ gaan in de komende periode het aanbieden van netwerkbijeenkomsten in 2024 nader
verkennen.
4) Meelopen met een collega
ZIO en de RHZ gaan in de komende periode het meelopen met een collega in 2024 nader verkennen.
De deelnemende praktijken aan het project PlusPraktijken zijn dit momenteel aan het uitvoeren.
5) Praktijkscan
ZIO en de RHZ gaan in de komende periode de inzet van praktijkscans in de regio in 2024 nader
verkennen.

Praktijkplan deelnemende huisartsenpraktijk
De individuele huisartsenpraktijken maken op basis van het regioplan MTVP een individueel
praktijkplan, waarin wordt aangegeven met welke interventies de huisartsenpraktijk aan de slag
gaat.

Contactpersoon: Anna Huizing, programmamanager Innovatie en Onderzoek bij ZIO
Mail:  a.huizing@zio.nl, Telefonisch: 043 3506915