OPEN-programma
Het OPEN-programma is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) van het ministerie van VWS. OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage voor patiënten mogelijk te maken, zodat patiënten digitaal en gestandaardiseerd kunnen beschikken over de eigen gezondheidsgegevens.

OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICT-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en biedt huisartsen, praktijkassistenten en POH’s scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten.

Meer informatie is te lezen op de website van OPEN.

‘De wet’ en OPEN
Volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), hebben patiënten het recht per 1 juli 2020 elektronisch inzage te krijgen in het eigen medisch dossier.

OPEN sluit aan bij de wet die per 1 juli 2020 is ingegaan, maar is niet hetzelfde. OPEN gaat een stap verder. Via het programma OPEN wordt u zo goed mogelijk voorbereid op de ingang van de wet. Een elektronisch afschrift maken door de huisarts van het dossier is voor de wet voldoende om elektronisch inzage te bieden aan de patiënt, maar dit is niet voldoende voor OPEN. Om aan de voorwaarden van OPEN te voldoen, dient u online inzage voor uw patiënten te regelen.

Vanuit het bestuur van de vereniging RHZ is eerder besloten dat u dit doet via een patiëntenportaal.

Gekozen modules regionale coalitie (ambitie) OPEN
Binnen het OPEN-programma zijn vijf modules benoemd met per module uit te voeren activiteiten. Voor elke module is duidelijk tot welke resultaten de uitvoering van de module moet leiden.

De BAC ICT en het bestuur van de RHZ hebben geadviseerd om module 1, 2 en module 3 te kiezen voor de regio. Dit is besproken met de bestuursgroepsvoorzitters en is akkoord bevonden.

Module 1 is de verplichte basismodule die gericht is op het invoeren van de online inzage functionaliteit en de begeleiding daarvan voor huisartsen en patiënten door middel van voorlichting en scholing. Het daadwerkelijk invoeren van de online inzagemogelijkheid voor patiënten is als resultaatverplichting opgenomen in het OPEN-programma.

Bij module 2 gaat het om het stimuleren van het gebruik van de online inzagemogelijkheid bij zowel de patiënt als de praktijk. Hierbij geldt een inspanningsverplichting om een gebruikerspercentage van 20% of meer te bereiken.

Module 3 is gericht op het aanbieden van online inzage voor patiënten in data uit meer dan een bron. Hierbij gaat het om data vanuit meerdere zorgverleners (bijv. via het KIS), waarbij een gedeelde set standaarden voor informatie-uitwisseling wordt afgesproken.

Regio overzicht e-learning module 1 OPEN

Op 14 september zijn 201 personen geslaagd voor de e-learning module 1. Daarmee ligt ons regio-gemiddelde op 58.6%. Het landelijk gemiddelde geslaagden ligt rond de 74%.

Keuze patiëntenportaal
Met een patiëntenportaal logt de patiënt in op het portaal van de huisartsenpraktijk om online inzage te krijgen in de belangrijkste delen van het huisartsendossier (o.a. de medicatie, alle actieve episodes en de E- en de P-regels).

Onderstaande tabel laat zien welk portaal gekoppeld kan worden aan een HIS.

HIS Portaal
Bricks Huisarts (TetraHis) Bricks Patiënt
CGM Huisarts Uw Zorg online (Pharmeon)
CGM LIFE eSERVICES
MicroHIS X Uw Zorg online (Pharmeon)
CGM Zorgdossier Uw Zorg online (Pharmeon)

Het patiëntenportaal moet voor 1 december 2020 in gebruik genomen zijn.

Voorlichting patiënten over online inzage
De voorlichtingsmaterialen die u kunt gebruiken om uw patiënten voorlichting te geven over online inzage in uw huisartsenpraktijk, stellen wij bij de volgende nieuwsbrief beschikbaar. Deze materialen zijn ontwikkeld in samenwerking met Pharos, het kenniscentrum dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Wanneer kan ik de € 2,83 declareren?
Wanneer een praktijk voldoet aan de eisen van het OPEN-programma, kan de praktijk een extra vergoeding van €2,83 per patiënt declareren.

Na 1 juli 2020 hebben praktijken nog zo’n zes maanden de tijd om te voldoen aan de drie voorwaarden van het OPEN-programma:
1. De technische realisatie van een patiëntenportaal
2. Het volgen van scholing, e-learning, door praktijken
3. De voorlichting van patiënten.

Praktijken moeten aan deze voorwaarden voldoen om de extra vergoeding per patiënt te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Het recht op de eenmalige declaratiemogelijkheid blijft bestaan tot 31 december 2022.

Op dit moment kan er nog niet gedeclareerd worden. ZIO zal de praktijk op de hoogte stellen van het moment dat deze vergoeding gedeclareerd kan worden.

Belangrijke actiepunten praktijken in 2020
De belangrijkste actiepunten voor het OPEN-programma:
Actie Deadline
1. Gereed maken online inzage, in gebruik name portaal 01-12-2020
2. Volgen van de geaccrediteerde scholing 15-12-2020
3. In gebruik nemen van voorlichtingsmateriaal 31-12-2020
4. Communiceren over de online inzagemogelijkheden van patiënten 31-12-2020

Nieuwsbrieven OPEN op website ZIO
De nieuwsbrieven met informatie over het OPEN-programma kunt u op de website van ZIO vinden. Deze staan onder de kop ‘Huisartsenpraktijk’ en vervolgens ‘OPEN’.

De komende weken zal er meer informatie over het OPEN-programma op de website worden geplaatst, zoals het voorlichtingsmateriaal voor de patiënt.

Mocht u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dit graag.

Bernard van der Ploeg
Projectleider OPEN
b.van.der.ploeg@zio.nl