PlusPraktijk regio Maastricht-Heuvelland
Op 1 juli 2018 is de vereniging Regionale HuisartsenZorg (RHZ) gestart met het project PlusPraktijk in de regio Maastricht-Heuvelland. Het project wordt ingezet voor het bereiken van toekomstbestendige huisartsenzorg, die recht doet aan de groeiende complexiteit en zorgvraag in huisartsenpraktijken. De focus van het project ligt op het bereiken van patiëntgerichte, doelmatige en wijkgerichte zorg. Aan het project nemen 15 huisartsenpraktijken uit de regio deel. De deelnemende praktijken werken samen in groepen van 4 à 6 huisartsenpraktijken, zodat ze niet alleen maar juist samen aan de slag gaan en van elkaar kunnen leren. Het delen van best practices staat dan ook centraal in het project. Door maximale transparantie in zowel praktijkvoering als prestaties tussen de huisartsenpraktijken ontstaat veel ruimte voor vruchtbare discussies.

Een PlusPraktijk
Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een praktijk die, samen met andere huisartsenpraktijken, voorop wil lopen in vernieuwingen en hiervoor vernieuwende manieren van werken en zorg uitprobeert. In een PlusPraktijk wordt gestreefd naar patiënten die zelf de regie hebben, doelmatig behandeld worden en is de huisarts de regisseur van de zorg in de wijk. Een belangrijk kenmerk van een PlusPraktijk is het delen van best practices en de maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties tussen de betrokken huisartsenpraktijken.

Het project
Het project PlusPraktijk regio Maastricht-Heuvelland is vanuit het gedachtengoed van de PlusPraktijken van de Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) opgezet. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar VGZ namens alle andere zorgverzekeraars. ZIO coördineert het project en ondersteunt de huisartsenpraktijken bij de uitvoering van alle activiteiten. De speerpunten en de interventies worden door de deelnemende huisartsenpraktijken gezamenlijk bepaald. De duur van het project is 5 jaar. In totaal kunnen maximaal 15 huisartsenpraktijken deelnemen aan het project. Deze praktijken dienen te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria, zodat er ruimte is om door te ontwikkelen.

Speerpunten en interventies
De PlusPraktijken richten zich specifiek op 4 speerpunten. Vanuit elk speerpunt zijn interventies vastgesteld waarmee de huisartsenpraktijken aan de slag gaan. De deelnemende huisartsenpraktijken verplichten zich om met alle 18 interventies aan de slag te gaan.

1. Speerpunt Patiënt empowerment
De PlusPraktijk levert kwalitatief goede zorg op maat aan zijn patiënten in de eigen leefomgeving en is service gericht door actief gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie.
Door de omslag te maken van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag kan de PlusPraktijk zijn patiënten beter begeleiden in het gehele traject van preventie tot nazorg. Onder dit speerpunt vallen bijvoorbeeld interventies op het gebied van Positieve Gezondheid (o.a. scholingen in Positieve Gezondheid) en actief aan de slag gaan met E-services (o.a. online een afspraak kunnen maken met de huisarts).

2. Speerpunt Doelmatiger zorg
De PlusPraktijk levert doelmatige, innovatieve, evidence-based zorg. Hierbij staat maximale transparantie en continue aandacht voor deskundigheidsbevordering van het team centraal. Bij dit speerpunt horen bijvoorbeeld interventies op het gebied van doelmatig voorschrijven van medicatie (o.a. het gebruiken van een regionaal formularium) en doelmatiger verwijzen naar het ziekenhuis.

3. Speerpunt Wijkgerichte zorg
De PlusPraktijk levert en coördineert zorg in de eigen leefomgeving van de patiënt. Hiervoor werkt de praktijk op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken samen met andere zorg- en hulpverleners in de wijk. Interventies binnen dit speerpunt zijn o.a. gericht op het optimaliseren van de samenwerking met de thuiszorg en de jeugdzorg.

4. Speerpunt Lean werken
De PlusPraktijk werkt binnen 5 jaar volgens de lean principes. Door vanuit de lean filosofie te gaan werken en praktijkprocessen continue te verbeteren ontstaat ruimte voor het team om vooral bezig te zijn met activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt. Interventies binnen dit speerpunt bestaan o.a. uit scholingen in deze methodiek.

Nieuws:

  • Gezonde bijeenkomst PlusPraktijken op 11 mei 2022, klik hier.
  • Inspirerende bijeenkomst PlusPraktijken op 29 september 2021, klik hier.
  • Interview met huisarts Pie Castermans en Anna Huizing (ZIO) over de ervaringen met de Pluspraktijk uit het blad Content januari 2020, klik hier.

Deelnemers:

Gezondheidscentrum Heer
Einsteinstraat 34 A 03
6227 BZ Maastricht
www.gezondheidscentrumheer.nl

Gezondheidscentrum Dr. van Kleef
Victor de Stuersstraat 15
6217 KP MAASTRICHT
www.vankleef.praktijkinfo.nl

Huisartsen Maastricht Oost
Marconistraat 1
6224 GC Maastricht
www.huisartsenmaastrichtoost.nl

Huisartsenpraktijk Munnik
Wethouder Paulssenlaan 8
6301 ZZ Valkenburg
www.huisartsmunnik.com

Dokters van Hier
Einsteinstraat 34 A 02, 6227 BZ MAASTRICHT
www.doktersvanhier.nl

Huisartsenpraktijk Daalhof
Herculeshof 72
6215 BP Maastricht
www.huisartsenpraktijkdaalhof.nl

Heer Medisch Centrum Maastricht
Concordiastraat 1
6226 GD Maastricht
www.heermedischcentrummaastricht.nl

Huisartspraktijk Heer
Einsteinstraat 34 A 0
6227 BZ MAASTRICHT
www.huisartspraktijkheer.nl

Huisartsenpraktijk Prevoo
Raadhuisplein 1A
6267 CW Cadier en Keer
www.huisartsenpraktijkprevoo.nl

Huisartsenpraktijk Swijgman
Kapoenstraat 23
6211 KV Maastricht
www.swijgman.nl

Bunde Medisch Centrum
Spoorstraat 33
6241 CL Bunde
www.bundemedischcentrum.nl

Medisch Centrum Margraten
Hendrik van Gelderstraat 7
6269 CD Margraten
www.praktijkmargraten.praktijkinfo.nl

Medisch Centrum Caberg
Clavecymbelstraat 39
6217 CR Maastricht
www.caberg.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Annadal
Becanusstraat 15
6216 BX Maastricht
www.huisartsenpraktijkannadal.nl

Huisartsenpraktijk Scharn
Vijverdalseweg 4A-02
6226 NB Maastricht
www.hapscharn.nl

Gezondheidscentrum De Hofhoek
Penatenhof 88
6215 BV Maastricht
www.gezondheidscentrumdehofhoek.praktijkinfo.nl

Contactinformatie
Voor meer informatie en/of bij vragen over het project, neem contact op met:
Anna Huizing, programmamanager Innovatie en Onderzoek
ZIO, Zorg In Ontwikkeling
a.huizing@zio.nl |www.zio.nl