Huisartsenzorg wordt gedefinieerd als generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dichtbij huis.(1) Het is de sleutel tot een duurzame en doelmatige gezondheidszorg van hoge kwaliteit. (1) Voor het leveren van deze toekomstbestendige huisartsenzorg is continue aandacht voor (door)ontwikkeling, innovaties en evaluaties binnen de huisartsenpraktijk van belang. Interventies gericht op het bevorderen van de empowerment van patiënten en het leveren van doelmatige, wijkgerichte zorg zijn daarbij cruciaal. In de regio Oostelijk Zuid Limburg is vanuit de Proeftuin Mijn Zorg in 2016 gestart met het concept PlusPraktijk. Hiermee werd beoogd betere kwaliteit van zorg, verbetering van de algemene gezondheid en kostenbesparing te realiseren. (2) Zorgverzekeraar VGZ heeft de huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland gevraagd na te gaan in hoeverre dit concept ook voor de RHZ-regio in te zetten is. In december 2016 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de RHZ het startsein voor een verkenning van dit concept gegeven. Een werkgroep bestaande uit 7 huisartsen uit 5 praktijken heeft in 2017 en 2018 het concept voor de regio uitgewerkt met als doel per 1 juli 2018 van start te gaan.

De regio Maastricht-Heuvelland kenmerkt zich als een regio met veel mensen met een chronische ziekte, veel veroudering en een lage sociaaleconomische status. (3) Ook komen rokers en overgewicht veel voor in deze regio. Daarnaast kenmerkt de regio zich door een hoog zorg en geneesmiddelengebruik. (3) Al vele jaren zetten de huisartsenpraktijken, de regionale vereniging van de huisartsen (vereniging RHZ), de eerstelijnszorgorganisatie ZIO, zorgverzekeraar VGZ en andere partijen zich gezamenlijk in om de zorg in de regio te optimaliseren. Met de implementatie van het concept PlusPraktijk wordt beoogd hiermee een extra stap te kunnen zetten. Als proeftuin regio past deze stap binnen Blauwe Zorg. (4) De PlusPraktijk wordt ingezet voor het bereiken van toekomstbestendige huisartszorg met een duidelijke focus op patiënt empowerment, doelmatige en wijkgerichte zorg.

Een PlusPraktijk is een huisartsenpraktijk van de toekomst. Een huisartsenpraktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig worden behandeld en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Een PlusPraktijk kenmerkt zich door maximale transparantie in praktijkvoering en prestaties. Daarbij staat ook centraal het delen van best practices tussen de huisartsenpraktijken. Samen sta je sterker dan alleen bij het bewerkstelligen van duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg. Om duurzame, toekomstbestendige huisartsenzorg te behalen gaan de PlusPraktijken gedurende een periode van 5 jaren met verschillende interventies aan de slag. In totaal betreft het 17 interventies op het gebied van Patiënt empowerment, Doelmatige zorg en Wijkgerichte zorg. Deze interventies zijn door de huisartsen uit de werkgroep PlusPraktijk in het afgelopen jaar zelf vastgesteld. In totaal doen 15 huisartsenpraktijken uit de regio mee aan dit project. Zij gaan hierbij in groepen van 5 praktijken starten en voeren allemaal dezelfde interventies uit.

Contactpersoon: Anna Huizing