Blauwe Zorg is in 2012 geïnitieerd en in 2013 gestart in Maastricht-Heuvelland als een van de negen
proeftuinen van VWS, gericht op het realiseren van betere, passende zorg tegen lagere kosten. Meer
gezondheid per beschikbare euro, dat is de ambitie. Vanuit het bestuurlijk netwerk Alliantie Santé wordt hieraan samengewerkt tussen Gemeente Maastricht, zorgverzekeraar VGZ, Envida, Maastricht UMC+, ZIO, Levanto, Trajekt, Radar, Mondriaan, GGD Zuid-Limburg en Universiteit Maastricht.

ZIO en de Alliantie Santé
Met de Alliantie Santé beschikt de regio Maastricht-Heuvelland sinds 2013 over een sterke coalitie die het standpunt delen dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg alleen op lange termijn geleverd kan worden in samenwerking tussen burgers, aanbieders en financiers. De Alliantie Santé heeft een regisserende rol in de regio.
De bestuurder van ZIO is voorzitter van de Alliantie. Einde 2020 is overeengekomen dat een medewerker van ZIO de Alliantie bestuurlijk ondersteunt middels een financiële bijdrage van de deelnemende partijen. Einde 2020 is een nieuwe governance opgesteld, waarin de opdracht en de vier deelnetwerken (Ouderenzorg, GGZ, 1e-2e lijn (transmurale zorg) en Sociaal domein) staan beschreven.

Regio-experiment samen met NZa en VWS
De bestuurders van de Alliantie Santé hadden begin 2021 het voornemen om als regio Maastricht-Heuvelland in het najaar 2021 een proeftuinstatus aan te vragen bij VWS in het kader van duurzame zorg, de juiste zorg op de juiste plek. Zij willen via deze proeftuin ofwel regio experiment laten zien dat aan de hand van regioregie èn met een faciliterende vorm van financiering, de zorg in de regio Maastricht-Heuvelland efficiënter vormgegeven kan worden op het gebied van ZVW, WMO, Jeugdwet, WLZ en Bijstand. Hierover hebben in 2021 en 2022 besprekingen plaatsgevonden met de afdeling “Juiste Zorg op de Juiste Plek” van VWS. Ook met de NZA zijn verkenningen gedaan om opgenomen te worden als regio-experiment van de NZa in 2022, met positieve uitkomst.
Zowel VWS als NZa hebben Blauwe Zorg van de Alliantie Santé in Maastricht-Heuvelland omarmt als regio-experiment. Dat wil zeggen dat zij ondersteuning zullen bieden bij vraagstukken op het gebied van domeinoverstijgende samenwerking en domeinoverstijgende financiering
Klik hier voor jaarplan regio-experiment Alliantie Santé 2022 van NZa.

Concept-notitie Alliantie Santé
Vanaf september 2021 is gewerkt door de deelnemers van de Alliantie aan een conceptnotitie “Proeftuin Blauwe Zorg Maastricht-Heuvelland vanaf 2022”. De ambities, doelstellingen, bestaande interventies en concrete resultaten per deelnetwerk (Ouderenzorg, GGZ, 1e-2e lijn en Sociaal domein) zijn opgehaald en verwerkt in het plan. Vervolgens zijn per deelnetwerk de ervaren knelpunten bij domeinoverstijgende samenwerking en financiering voortkomend uit de interventies opgehaald, aangevuld met praktijkvoorbeelden en oplossingsrichtingen. Dit alles is beschreven in een conceptnotitie.

Knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking en financiering
Er zijn zes knelpunten gedefinieerd:
1. Knelpunt “Financiering niet ondersteunend bij integraal werken/netwerkzorg”
(Schotten tussen de financieringsstromen en geen dekking voor integrale activiteiten)
2. Knelpunt “Gegevensdeling en privacy in netwerkzorg niet geregeld”
3. Knelpunt “Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in netwerkzorg niet geregeld”
4. Knelpunt “Arbeidskrapte in de zorg”
5. Knelpunt “Teveel vraagstukken worden als zorg zien”
6. Knelpunt “Te hoge regeldruk in de zorg”

Oplossingsrichtingen

Om deze knelpunten aan te pakken zijn door de Alliantie in het voorjaar 2022 16 oplossingsrichtingen geformuleerd:

 1. Lumpsum financiering binnen sociaal domein
 2. Integrale financiering binnen ZVW
 3. Financiering tussen WLZ en ZVW
 4. Financiering tussen sociaal domein/ZVW/WLZ
 5. Experimenteertarief voor Nieuwe GGZ ‘Versterking GGZ vooraan in de keten’
 6. Experimenteertarief voor MBO ervaringsdeskundigen
 7. Betaaltitel ervaringsdeskundigen aanvragen bij gemeentes vwb het WMO domein
 8. De bekostiging van de consultatiefunctie GGZ reeds in 2022 inzetten
 9. Techniek optimaliseren om gemakkelijker gegevens te kunnen uitwisselen
 10. Binnen de regio gegevensdeling bij multidisciplinaire samenwerking in de vorm van ‘ketentoestemming’ in gang zetten.
 11. Regelen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in netwerkzorg, bijv. regionaal kader uitwerken waarin dit voor netwerkzorg is geregeld
 12. Meer regelruimte geven op basis van “onbekwaam is onbevoegd”
 13. Vormen van sociale innovatie mogelijk maken: zoeken naar creatieve oplossingen binnen huidige bestel
 14. De positie van ZZP’ers in het zorglandschap nationaal hoog op de agenda zetten
 15. Slimmer triëren waar zorg wel of niet nodig is.
 16. Experimenteren in de regio met het “borgen van kwaliteit met minder administratieve lasten”

Doorkijk 2022 en verder
Einde 2021 zijn vier themawerkgroepen gevormd (Ouderenzorg, GGZ, 1e-2e lijn en Sociaal domein) met alle partners, die samen deze knelpunten en oplossingsrichtingen in 2022 verder gaan uitwerken. Hierbij is bekeken bij welk knelpunt en oplossingsrichting ondersteuning van NZa en/of VWS wenselijk is. Dit is met name bij oplossingsrichting 4, 5, 6, 8 en 11.
Oplossingsrichting 1, 2, 3, 9, 10, 15 en 16 zullen voornamelijk door de regio Maastricht-Heuvelland zelf, in samenwerking met de financiers (gemeente Maastricht en VGZ) opgepakt worden.
Hiermee is een start gemaakt met het verbreden en opschalen van de domeinoverstijgende samenwerking en financiering in Maastricht-Heuvelland.

Meer informatie op www.blauwezorg.nl/ambitie