Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ)  is er sprake van een toename van het aantal extreem kwetsbare patiënten.
Deze patiënten worden binnen 12 maanden vaker opgenomen worden voor revalidatie.
Vanuit de overtuiging dat het proactief opvolgen van deze groep patiënten na ontslag uit de GRZ bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven, is het idee ontstaan om de specialist ouderengeneeskunde (SO) of de verpleegkundige specialist (VS) ouderenzorg in te zetten vanuit de eerste lijn.

Door de huisarts aan te sporen om een opvolgconsult te laten doen door de SO of VS ouderenzorg verbonden aan de praktijk, wordt de kwetsbaarheid beter in kaart gebracht en opgevolgd.
De SO van Vitala+ zal middels de ontslagbrief een concreet advies formuleren naar de huisartsenpraktijk ten aanzien van een of twee specifieke aandachtspunten.

Het doel hiervan is tweeledig: enerzijds de grote mate van kwetsbaarheid beter in kaart te brengen en anderzijds trachten deze te verlagen ten behoeve van een betere kwaliteit van leven.
Door dit in de wijk te doen binnen het vertrouwde team, sluit het aan bij het bestaande netwerk van de patiënt en diens huisarts.