In het MUMC+ is er een commissie medisch ethische aangelegenheden (CMEA). Tot voor kort was er altijd een huisarts betrokken. De CMEA zoekt een nieuw lid voor deze commissie.

Taken van deze commissie:
– Consultatie: soms is het voor een behandelteam niet duidelijk wat in een bepaalde situatie goede en passende zorg is, of bestaan er anderszins medisch-ethische dilemma’s. De CMEA probeert samen met het behandelteam onduidelijkheden op te lossen en weloverwogen, beargumenteerde afwegingen te maken. Op een dergelijke manier kan zij het behandelteam steun en richting bieden bij de besluitvorming en (de wijze van) voortzetting van het zorgproces. De CMEA wordt 15 tot 20 maal per jaar gevraagd om mee te denken en te adviseren bij diverse problemen.
De adviezen worden niet aan de medewerkers van het ziekenhuis opgedrongen, maar dienen om sturing te geven aan de discussies op een afdeling en aan het uiteindelijk handelen in de praktijk.
De diversiteit van de problemen is groot: vragen over het beleid rondom het levenseinde, vragen over extreme verwaarlozing bij een geriatrische patiënt, vragen betreffende zeggenschap van de familie versus het verlenen van professionele zorg door het behandelteam, vragen omtrent het passende beleid bij psychiatrische patiënten, etc.

– Richtlijnontwikkeling; voorbeelden van recente interne richtlijnen zijn: euthanasie protocol (inclusief het addendum huisarts als uitvoerend arts); orgaandonatie na euthanasie of hulp bij zelfdoding; niet-behandelbesluiten; palliatieve sedatie; euthanasie en hulp bij zelfdoding; vrijheid beperkende interventies.

– Klankbordfunctie bij medisch-ethische vragen van de Raad van Bestuur en bij vragen van beleidsfunctionarissen van het MUMC+ , de medische staf en zorginstellingen in de provincie Limburg.
Voorbeelden zijn: vragen van het transplantatieteam, vragen van de afdeling voortplantingsgeneeskunde, vraag om mee te denken over het beleid bij zeer dure geneesmiddelen, etc.
Tevens is er een halfjaarlijks overleg met de directeur patiëntenzorg. Hierbij kunnen actuele ontwikkelingen worden besproken en vragen van medisch-ethische aard aan de CMEA worden toegespeeld.

– Voorlichting en onderwijs, vaak naar aanleiding van een uitgegeven protocol of richtlijn. Leden van de CMEA zijn betrokken bij het organiseren van refereeravonden, en aanwezig bij klinische overdrachten of ethische besprekingen.

NB: Van deze vier functies zijn het de consultatieve functie en de richtlijnontwikkeling die op dit moment het meest worden ingezet.

Achtergrond van de leden van de CMEA:
Juridische, medische (medici/ para medici/ verpleegkundigen) en ethische afdelingen.

Werkbelasting:
De commissie vergadert eens per maand maar kan in geval van consultatie snel bijeen geroepen worden. niet iedereen kan op elk moment maar er is een voldoende grote commissie om altijd voldoende gezichtspunten te kunnen bieden.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een bericht naar j.hazelzet@zio.nl