Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) en eerstelijnsverblijf (ELV) zoals MUMC+ | Herstelzorg die aanbiedt, is bedoeld voor kwetsbare ouderen.

Doel van zowel GRZ als ELV is om hen te helpen terug te keren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Meestal krijgen zij GRZ nadat zij zijn opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Echter, een patiënt mag ook vanuit de thuissituatie door de huisarts verwezen worden, dus zonder dat daar een ziekenhuisopname of een triage door een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde aan vooraf is gegaan (officiële beleidsregel Nza vanaf 2020).

Dat kan wanneer er in de thuissituatie sprake is van een acute stoornis in de mobiliteit of een afname van zelfredzaamheid. In dat geval zal een specialist ouderengeneeskunde (SO), verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) – onder supervisie van een SO – een geriatrisch assessment uitvoeren en zodoende een indicatie stellen voor directe toegang tot de GRZ. Dit gebeurt tijdens een bezoek bij de patiënt thuis. Op die manier is goed zicht op het functioneren van de patiënt in zijn eigen omgeving en hoeft deze geen extra gang naar het ziekenhuis te maken waardoor hij zo min mogelijk belast wordt. Er is snel duidelijkheid en het revalidatieproces kan snel gestart worden. Mocht de patiënt geen aanspraak maken op GRZ dan kan de SO een advies voor een vervolgtraject geven.

Voor huisartsen is rechtstreekse aanmelding bij MUMC+ | Herstelzorg snel en gemakkelijk. Indien nodig of gewenst kan er intercollegiaal overleg met de SO plaatsvinden. Verder kan de SO deelnemen aan het Multi Disciplinair Overleg van de huisarts. Belangrijk is dat tijdig de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven.

Aanmelding geschiedt via Zorgpunt Maastricht Heuvelland, op werkdagen van 08:30 uur – 17:00 uur bereikbaar via telefoonnummer: 043 – 8509300. Ook is het mogelijk om schriftelijk te verwijzen via het aanmeldformulier voor het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland.

Vervolgens zal er zo spoedig mogelijk contact met de huisarts opgenomen worden waarna het geriatrisch assessment van de patiënt ingepland zal worden en een eventuele opname bij Herstelzorg in een vroegtijdig stadium voorbereid kan worden.