Eerstelijns verblijf (ELV) is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een intramurale locatie. Ook wel: ‘verblijf in verband met zorg, zoals huisartsen die plegen te bieden’. Per 1 januari 2017 valt het ELV onder de zorgverzekeringswet.

Wat mag u van het ELV loket verwachten?
Op dit moment is het voor u als huisarts een enorme zoektocht wanneer u een patiënt wilt opnemen in een ELV bed omdat u geen zicht hebt op de beschikbaarheid deze bedden. Dit is vanaf nu verleden tijd; het ELV loket kan u vertellen of er een ELV bed beschikbaar is en meldt, bij beschikbaarheid, de patiënt aan bij de aanbieder. Om dit te bereiken hebben de aanbieders van de ELV bedden een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hierin hebben aanbieders de verplichting afgesproken om inzage te geven in de beddencapaciteit en beschikbaarheid van hun organisatie, dat er tussen de betrokken partijen sprake is van veilig e-mail verkeer en dat er alleen aangemeld kan worden via TIPP.

Wat mag u NIET van het ELV loket verwachten?
Het wil nu niet zeggen dat door de inzet van het ELV loket uw patiënten sneller geplaatst worden of dat er meer beddencapaciteit is ontstaan! Er zijn namelijk niet méér ELV bedden beschikbaar dan voor de oprichting van het ELV loket. TIPP kan het capaciteitsvraagstuk niet oplossen.
Echter, doordat alle aanvragen bij het centraal loket gebundeld (en opgevolgd) worden, ontstaat er op termijn inzicht in de vraag naar ELV i.r.t. de beschikbaarheid in de regio en eventuele verdringing van de ELV bedden vanuit de WLZ bedden. Op basis waarvan we op termijn een goed gefundeerd gesprek kunnen aangaan met de inkopers van ELV.

Wanneer kunt u naar het ELV loket bellen?
• Wanneer er sprake is van een indicatie ELV laag- of hoogcomplex. D.w.z. een kwetsbare patiënt die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in zijn eigen woonomgeving kan verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen;
• Wanneer de patiënt terminaal is, en u deze bij het hospice wenst onder te brengen (ELV palliatief);
• (In noodgevallen; indien u de patiënt wilt opnemen in een WLZ-instelling (verpleeghuis), maar wanneer u zich er van hebt vergewist dat deze mogelijkheid volledig uitgeput is. Dit om een oneigenlijke opname in het ziekenhuis te voorkomen.)

Declaratie ELV
Het betreft een prestatie per visite. De prestatie wordt uitgesplitst in tijdsduur en tijdstip. Zie de NZA beleidsregel voor de tarieven.
Ook een waarnemend huisarts kan deze presentatie declareren.

De procedure
Klik hier voor de procedure.
Alle aanmeldingen dienen via TIPP te verlopen. Aanmeldingen direct bij de aanbieder worden terugverwezen naar TIPP.

Meer informatie?
Neem contact op met Frank Amory, T: 043 – 350 69 87, E: f.amory@zio.nl.