Per 2017 heeft de podotherapeut een grotere rol gekregen in de voetzorg gecontracteerd in de ketenzorg DM2.
De podotherapeut is de casemanager (o.h.g.v. voetzorg) bij een zorgprofiel van 2 of hoger.
Contractueel en procedureel is dat destijds reeds geïmplementeerd.

Onlangs werd ZIO erop geattendeerd dat regionaal nog geen vaste afspraken zijn gemaakt over de doorverwijzing naar de pedicure. Het is logisch dat de podotherapeut bij het vaststellen van een zorgprofiel de patient kan verwijzen naar een van de door ZIO gecontracteerde pedicures gezien zijn/haar rol als casemanager. Het doorverwijzen gebeurt nu vrij divers per lokale situatie, dat is ook geen probleem. Om de procedure echter te vergemakkelijken is per heden ook voor de podotherapeut (in MediX) de functionaliteit opengesteld voor doorverwijzen naar een gecontracteerde pedicure binnen de ketenzorg.
We hopen daarmee het werkproces voor eenieder te vereenvoudigen.

Hoe werkt het doorverwijzen naar een pedicure?
Dat kan via de oranje knop ‘+Doorverwijzen’ onderaan het patiëntdashboard.

 

 

 

 

Er opent dan een scherm met gecontracteerde ketenpartners.
U selecteert hier de pedicure naar keuze, geeft het telefoonnummer op waarop de patiënt bereikbaar is, en geeft eventuele bijzonderheden en de reden van doorverwijzing/hulpvraag aan in het open veld. En klikt op ‘Doorverwijzen’.

 

 

 

 

 

 

De pedicure ontvangt (mits in de persoonlijke voorkeuren is aangegeven dat er een notificatie wordt verstuurd naar het regulier mailadres) hiervan een notificatie en kan vanaf dat moment het betreffende patiëntendossier openen en de geleverde instrumentele behandelingen registreren.

We willen u er op attent maken dat de patiënt altijd vrije behandelaar-keuze moet hebben. Doorverwijzing naar een specifieke pedicure gebeurt dus in overleg met de patiënt.
Informeer de patiënt bij doorverwijzing naar de pedicure over het feit dat deze hiermee toegang krijgt tot (delen van) het patientendossier!

Neem bij technische vragen contact op via de MediX Helpdesk, en bij vragen van meer inhoudelijk aard met Leni of Maud (ketenzorg@zio.nl)