In de regio Maastricht-Heuvelland kunnen huisartsen met vragen over complexe problematiek bij hun oudere patiënten, voor consultatie en advies bij een specialist ouderengeneeskunde (SO) van het team van Envida en Mosae Zorggroep terecht.

De specialist ouderengeneeskunde biedt specifieke medische geneeskundige zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieke patiënten. De expertise van de specialist ouderengeneeskunde is zeer waardevol bij de analyse van de problematiek, bij het diagnostisch proces in een complexe zorgsituatie en bij het opstellen van een zorgplan. De specialist ouderengeneeskunde doet, onder andere, anamnese, lichamelijk onderzoek, eenvoudige (laboratorium) diagnostiek en de verwijzing naar een medisch specialist. Ook kan hij medicijnen voorschrijven en eenvoudige verrichtingen uitvoeren.
Zie voor meer informatie de handreiking ‘Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde‘.

Indicatie voor consultatie SO

Consultatie van de SO wordt geadviseerd bij:

 • Vragen rondom medisch beleid of diagnostisering bij patiënten met complexe co- en multimorbiditeit
 • (Onbegrepen of plotselinge) mobiliteitsproblemen of valincidenten en verminderde zelfredzaamheid
 • (Onbegrepen of plotselinge) atypische klachten en problemen die de kwaliteit van leven van de patiënt aantasten.
 • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid.
 • Apathie, depressie en stemmingsstoornissen.
 • Gedragsproblemen, agitatie, achterdocht of afwerend gedrag.
 • Late gevolgen van het CVA en andere chronische aandoeningen (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen).
 • Problemen als gevolg van chronische progressieve en neurologische aandoeningen (MS, Parkinson).
 • Palliatieve en terminale zorg voor patiënten met complexe multimorbiditeit.
 • Complexe polyfarmacie als gevolg van multimorbiditeit.
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht.
 • Advies over zorg of opname/indicatie voor de specifieke doelgroep.
 • Complexe palliatieve zorg.
 • Complexe palliatieve terminale zorg.
 • Vragen rondom levenseinde.

De geriatrisch internist van het MUMC+ consulteert u wanneer snelle en/of technische diagnostiek vereist is.

Werkwijze consultatie

De werkwijze is afhankelijk van de afspraken die op praktijkniveau met de SO gemaakt zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals telefonische consultatie, gezamenlijk spreekuur of een visite door de SO.