Goede zorg voor kwetsbare ouderen staat op de agenda; landelijk, maar zeker ook bij ons, in Maastricht-Heuvelland. Als regio waren we één van de koplopers met (G)OUD project, dat inmiddels verankerd is in een keten DBC. Daarnaast zijn er verscheidene overlegstructuren en initiatieven op het gebied van ouderenzorg in de regio die een heroriëntatie op de keten DBC ouderenzorg vragen.

Onlangs is een nieuwe handreiking ontwikkeld door de samenwerkende landelijke koepelorganisaties uit het sociaal en zorgdomein, te weten LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, KNMP, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS, Sociaal Werk Nederland, de VNG en Actiz. Zij hebben de landelijk beschikbare kennis en ervaringen bij elkaar gebracht in zes stappen, waarbij kwetsbare ouderen worden opgespoord, samen met ouderen wordt bepaald welke ondersteuning nodig is en in een multidisciplinaire setting een persoonlijk zorg-/leefplan wordt opgesteld.
Met een bijbehorende methodiek hebben we in twee interactieve sessies deze kennis en ervaring op onze lokale maat gekneed. Daarbij is aandacht voor de ambities van verschillende betrokkenen, mogelijk drempels in de uitvoering, kijken we naar de (extra) inzet die dat vraagt (de kosten…), en natuurlijk wat de opbrengsten zijn voor ouderen zelf, en de betrokken partijen (… de baten).

Deze handreiking, met methodiek, is nieuw. Maastricht is een van drie pilots in het land. Op 14 maart en 2 april j.l. hebben twee ontwikkelbijeenkomsten plaatsgevonden. De opbrengsten van deze bijeenkomsten vormen een goede aanzet voor een lokaal plan waar we met elkaar als regio achter staan.
Lees hier het artikel uit het blad de Eerstelijns van april 2019, waarin Frank Amory, Programmamanager Ouderenzorg ZIO, aan het woord komt.