Eén integraal team Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

Vanaf 1 juli a.s. is er één team dat verantwoordelijk is voor het hele proces van telefonische crisismelding tot actieve crisisinterventie en het bieden van crisiszorg (ambulant en/of met verblijf). Een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal gaat dit voor de regio Zuid-Limburg uitvoeren en is verantwoordelijk voor dit integrale team. Het samenwerkingsverband wordt daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers. Het integrale team gaat werken onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg en is vanaf 1 juli 2019 bereikbaar via het nummer: 043-6045777.

Wanneer is er sprake van een crisis?
Er is sprake van een crisis bij de inschatting dat als we ‘vandaag niets doen’ er een calamiteit ontstaat voor een jeugdige en zijn omgeving. Belangrijke criteria daarvoor zijn:

•                 Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?;

•                 Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?;

•                 de vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?’

Geen crisis, maar wel behoefte aan Acute Zorg

Bij situaties die ‘tot morgen’ kunnen wachten, is er geen sprake van een crisis maar van acute zorg. In die situaties is er wel vaak behoefte aan reguliere hulp, die dan snel georganiseerd moet worden via de gemeentelijke toegangsteams. Wellicht is er ook al hulp in het gezin en is er een korte periode intensievere inzet nodig door de reeds aanwezige hulpverlener. In deze gevallen kan het team Crisishulp Jeugd vanuit de aanwezige expertise daarbij ondersteunen d.m.v. advies en coaching on the job.

Wat als er sprake is van een crisis? 
Crisissituaties kunnen door iedereen 24/7 gemeld worden bij het telefonische Meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het Meldpunt voert een telefonische triage uit en –waar nodig- binnen 2 uur een actieve inschatting ter plaatse. Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, spreken we immers niet meer van crisis. Als zich een crisis voordoet, zetten we bij voorkeur ambulante crisishulp in.  Dit is vanaf 1 juli maximaal 4 weken mogelijk. Wij bieden Ambulante crisishulp met  Ambulante Spoedhulp (ASH), Families First (FF) of Ambulante Psychiatrische Behandeling.

Als de veiligheid zodanig in het geding is dat ambulante crisishulp geen passende oplossing biedt, wordt er gezocht naar een (tijdelijke) plaatsing in het netwerk van de jeugdige of bieden we een noodbed voor één nacht. Alleen als het echt niet anders kan, gaan we over tot plaatsing in een crisispleeggezin of crisisgroep. Verblijf in een crisisgroep kan plaatsvinden bij crisisaanbieders Jeugd- & Opvoedhulp, LVB of GGZ. Vanaf 1 juli 2019 kan dat maximaal 1 week.

Informatievoorziening
Het samenwerkingsverband is inmiddels gestart met het informeren van haar ketenpartners. Voor de gemeentelijke toegangsteams hebben informatiesessies plaatsgevonden per subregio. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en huisartsenkoepels. In juni wordt er een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders gepland.

Wat is voor u belangrijk om te weten?
• Alle crisismeldingen voor jeugdigen in Zuid-Limburg lopen vanaf 1 juli via Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: 043-6045777.

• De beslissing of er sprake is van een crisis en hoelang de crisis duurt ligt bij de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg.

• Ambulante crisishulp duurt vanaf 1 juli maximaal 4 weken; crisis verblijf maximaal 1 week.

• De eerste werkdag na de crisismelding vindt er een door ons georganiseerd Ronde Tafel Overleg plaats, samen met de procesregisseur van het Toegangsteam/Gecertificeerde Instelling en alle betrokkenen met als doel om samen een duurzaam perspectief voor de jeugdige te bepalen. De procesregisseur heeft een belangrijke rol bij het Ronde Tafel Overleg en de verdere voortgang.

• Bij crisiszorg die gestart is voor 1 juli wordt de reeds ingezette zorg voor de cliënt gecontinueerd op basis van bijbehorende oorspronkelijke beschikking en arrangement.

 

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg
24/7 uur bereikbaar en beschikbaar
Via telefoonnummer: 043-6045777