De Vereniging RHZ en de Huisartsenpost (SHMH) hebben 2 Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling: Sanne Houben en Jeroen Smeets.

Onderstaand geeft Sanne een kijkje in de taken en verantwoordelijkheden die bij haar functie als aandachtsfunctionaris horen:

“ Als aandachtsfunctionaris ben ik verantwoordelijk voor het doorgeven van de signaleringen aan de praktijken”

Te zien is dat het aantal meldingen bij de SHMH laag blijft terwijl geschat wordt dat 10% van de verwondingen bij kinderen onder de 5 jaar veroorzaakt worden door kindermishandeling.

Op jaarbasis worden er 30 signaleringen gedaan van de ruim 50.000 contacten die we hebben bij de SHMH.  Door de digitalisering van de zorg, is de vraag of dit ten goede komt voor de patiënt.

Het secretariaat checkt de binnengekomen signaleringen iedere doordeweekse werkdag en belt deze door aan de dagpraktijk om deze nogmaals onder de aandacht te brengen.

Ook wordt er automatisch bij een signalering een extra waarneembericht naar de praktijk verstuurd.

De signalering wordt niet altijd op de juiste wijze toegepast, zo komt het voor dat er onjuist gesignaleerd wordt bij een sepsis, of wanneer er een ambulance naar een patiënt wordt gestuurd.

Wanneer er een zeer vervuilde thuissituatie of verwaarlozing is, valt dit wel onder een HOK- of KIMI-signalering.

De huisartsenpost heeft een protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierin staat vermeldt wat de huisarts dient te doen bij acuut gevaar. Een verwijzing naar de SEH is dan geïndiceerd.

Ik zie het als mijn rol om het binnen het team van triagisten ook aandacht aan te geven. Een triagist heeft een signalerende functie en zal de casus voordragen aan de huisarts door een consult of een visite af te spreken.

Gezien het aantal lage meldingen zullen we ook in het teamoverleg hier aandacht voor vragen om alert te zijn op kindermishandeling en huiselijk geweld. “

Mocht u vragen hebben over de kindcheck, de mantelzorgcheck, het toepassen van de Meldcode of willen overleggen? U kunt hun bereiken via: jeroen.smeets@maastrichtuniversity.nl en info@hapmaastricht.nl.